Ban thường trực hội cha mẹ học sinh

01 TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 1 Phan Duy Aí Hội trưởng 01272177967 2 Nguyễn Bá Lân Hội phó 01692045927 3 Nguyễn Chính Phú Thư ký 4 Lê Quý Toàn Thủ quỹ ...