BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

Yªu cÇu c¸c tr­êng THCS, THPT ¸p dông vµo ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê d¹y theo phiÕu sau ®©y: (Mäi gãp ý vÒ néi dung c¸c yªu cÇu, møc ®iÓm ... göi vÒ Së theo ®Þa chØ «ng NguyÔn Ngäc L¹c - Tr­ëng phßng GDTrH, Email: ) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH PHÒNG GDTrH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………..……, ngày …… tháng…… năm 2010 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY Họ và tên giám khảo: ………..…………………...................................................………………………………………...

CV về hướng dẫn ôn tập tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011

UBND HUYỆN THẠCH HÀ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: 70 /CM-THCS V/v triển khai chuyên đề ôn thi tuyển sinh lên lớp 10 Năm học 2009-2010. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¹ch Hµ, ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2010 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở. ...