Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Bùi Đình Quang: Bí thư 2. Nguyễn Đăng Thạch: Phó Bí thư 3. Nguyễn Thị Mai: Ủy viên 4. Nguyễn Văn Hà: Ủy viên ...