Văn bản Phòng giáo dục

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY
Yªu cÇu c¸c tr­êng THCS, THPT ¸p dông vµo ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê d¹y theo phiÕu sau ®©y: (Mäi gãp ý vÒ néi dung c¸c yªu cÇu, møc ®iÓm ... göi vÒ Së theo ®Þa chØ «ng NguyÔn Ngäc L¹c - Tr­ëng phßng GDTrH, Email: ) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH PHÒNG GDTrH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………..……, ngày …… tháng…… năm 2010 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY Họ và tên giám khảo: ………..…………………...................................................………………………………………...

Văn bản nhà trường

ket qua thi giai toan qua manghuyen thach ha
TT 1 4 1378159 Phan Duy Hải Sơn 4A 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 7'57 Nhất 2 1 11646 Nguyễn Mậu Hồng Thái 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 300 22'40 Nhất 3 4 1644414 Phạm Văn Sơn 9B Lưu Vĩnh Thạch Hà 290 26'41 Nhất 4 6 946253 Nguyễn Sỹ Bảo Cường 4A 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 9'2 Nhì 5 7 1104054 Nguyễn Công Kỳ 5a 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 15'51 Nhì 6 3 1283221 Trần Đức Mạnh...