ket qua thi giai toan qua manghuyen thach ha

TT 1 4 1378159 Phan Duy Hải Sơn 4A 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 7'57 Nhất 2 1 11646 Nguyễn Mậu Hồng Thái 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 300 22'40 Nhất 3 4 1644414 Phạm Văn Sơn 9B Lưu Vĩnh Thạch Hà 290 26'41 Nhất 4 6 946253 Nguyễn Sỹ Bảo Cường 4A 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 9'2 Nhì 5 7 1104054 Nguyễn Công Kỳ 5a 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 15'51 Nhì 6 3 1283221 Trần Đức Mạnh...

ket qua thi giai toan qua manghuyen thach ha

TT 1 4 1378159 Phan Duy Hải Sơn 4A 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 7'57 Nhất 2 1 11646 Nguyễn Mậu Hồng Thái 9A Phan Huy Chú Thạch Hà 300 22'40 Nhất 3 4 1644414 Phạm Văn Sơn 9B Lưu Vĩnh Thạch Hà 290 26'41 Nhất 4 6 946253 Nguyễn Sỹ Bảo Cường 4A 1 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 9'2 Nhì 5 7 1104054 Nguyễn Công Kỳ 5a 2 Thị trấn Thạch Hà Thạch Hà 300 15'51 Nhì 6 3 1283221 Trần Đức Mạnh...